dimarts, 15 de juliol del 2014

CATN: "Com s'haurien de repartir els béns i els deutes Espanya i un estat català?"

L'informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) detalla la distribució d'actius i passius en cas de secessió

Una Catalunya independent hauria d'assumir una part del deute de l'estat espanyol, però sempre que hi hagués en contrapartida una transferència d'actius al nou estat. Ho exposa el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) en el setè informe (pdf) que ha fet i que va presentar ahir, en què analitza com hauria de ser la successió de béns i deutes en cas de secessió de Catalunya de l'estat espanyol. Entre els béns analitzats hi ha els territorialitzables, com ara les infrastructures; els no territorialitzables, com el fons de reserva de la seguretat social; i els extraterritorials, com ara les bases militars, les científiques i les ambaixades.

En cap cas no es tracta d'una quantificació d'allò que hauria d'assumir el nou estat independent, sinó d'una classificació dels criteris que s'haurien d'aplicar en una negociació amb Espanya.

El CATN fa un enfocament jurídic més que no econòmic, però admet que el desenllaç dependrà més de la voluntat política i de la capacitat de negociació que no pas de cap norma internacional. Detallem alguns dels aspectes més importants d'aquest informe:

Catalunya assumiria part del deute espanyol si l'estat també transferís actius

El document del CATN preveu que l'estat català assumeixi part del deute no territorialitzable de l'estat espanyol, és a dir, el deute contret per satisfer les necessitats dels serveis generals de l'estat, com per exemple el dels ministeris de Defensa, Afers Estrangers i Justícia. El criteri que s'utilitzi per a aquest repartiment pot ser demogràfic (pes de la població catalana en el si de l'estat espanyol), econòmic (producte interior brut de Catalunya sobre el conjunt del PIB estatal) o de despesa (el deute assumit d'acord amb el percentatge de la despesa del govern espanyol al Principat). Per contra, l'estat català no assumiria el deute relatiu a serveis i inversions corresponents a les altres regions de l'estat espanyol.

Al mateix temps, Espanya hauria de transferir a Catalunya una part dels béns i recursos conjunts, com ara les reserves del Banc d'Espanya, comptes corrents, títols d'empreses públiques i privades, patrimoni estatal... Si no complís aquest punt, el nou estat català no tindria cap obligació d'assumir la seva part del deute, diu el CATN.

I les ambaixades espanyoles?

Les ambaixades, com també consolats, bases militars i científiques, plataformes petrolíferes, satèl·lits o instal·lacions espacials, es podrien repartir entre l'estat espanyol i el català equitativament. Això sí, caldria que hi hagués predisposició de tots dos estats i, tal com assenyala l'informe, la fórmula de compartició d'instal·lacions seria prou excepcional en el cas de les ambaixades.

L'estat català no es faria càrrec del deute de l'estat espanyol amb organitzacions internacionals

Una Catalunya independent, en principi, no hauria d'assumir part del deute de l'estat espanyol contret amb les organitzacions internacionals. Segons el CATN, no hi hauria possibilitat de transmetre aquest deute a l'estat català, almenys fins que no fos considerat 'part de l'organització com a membre de ple dret'. És a dir, en el cas que Catalunya quedés fora de les organitzacions internacionals a què pertany actualment Espanya, com ara les Nacions Unides, hauria de ser l'estat espanyol que assumís íntegrament el deute que hi té contret. Ara, si l'estat català accedís automàticament a aquestes organitzacions, assumiria la part proporcional del deute.

Si l'estat espanyol no paga els deutes que té amb la Generalitat, l'estat català tampoc

L'estat espanyol deu 9.375 milions d'euros al govern de Catalunya, segons dades de l'octubre del 2013. El CATN preveu que si l'estat espanyol no compleix els compromisos la Generalitat es trobarà legitimada a reduir la seva part del deute en una quantitat equivalent, o a exigir compensacions econòmiques per l'incompliment de compromisos. Això també seria aplicable al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), perquè Catalunya podria no retornar els seus crèdits si Espanya no complís les obligacions. Cal recordar que enguany la Generalitat ha demanat 6.347 milions d'euros.

L'estat català no assumirà el deute públic espanyol

L'informe defineix deute públic com una relació personalíssima entre l'estat i el particular. Això significa que les emissions del tresor espanyol són obligacions que contreu el govern espanyol amb uns altres actors internacionals i que, per tant, no pot transferir aquestes obligacions a la Generalitat. Cada estat haurà d'assumir l'emissió del propi deute.

El CATN preveu una gestió conjunta del riu Ebre en els trams compartits

L'informe preveu també la gestió dels recursos hidrogràfics. En el cas dels cursos d'aigua, assegura que cap de les parts no pot reclamar sobirania exclusiva dels recursos hidràulics i energètics compartits; en el cas de l'Ebre aclareix que la gestió conjunta no afectaria la part de la conca del territori català, però preveu de crear comissions fluvials bilaterals per a gestionar els cursos d'aigua compartits. Pel que fa a sobirania marítima, espai aeri i radioelèctric, el CATN assegura que el nou estat hereta automàticament tots els drets que corresponen al seu territori.

Font: VilaWeb

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada