dissabte, 28 de març del 2015

Èric Bertran: «Som la revolta del SÍ i escriurem les pàgines més boniques de la nos­tra història»

Estem a 6 mesos de decidir, de can­viar les nos­tres vides, d’assolir allò pel que tant hem llui­tat, tan hem somiat, tan hem patit i tan hem tre­bal­lat. Els dar­rers anys hem fet una accel­eració impres­sio­n­ant, hem can­viat, o potser ens han fet can­viar, però no som iguals.

Abans érem la soci­etat del no, la soci­etat desan­i­mada. Érem aque­lls aco­mo­dats que posàvem la seg­ona galta quan ens fumien un mas­te­got. Érem els empreny­ats i alhora aque­lls que ens queixàvem en veu baix­eta per no molestar. Quan ens enfadàvem molt sortíem a protes­tar, en con­tra d’una i altra decisió, en con­tra dels atacs a la llen­gua, dels atacs a la edu­cació, dels atacs a l’autogovern, a la nos­tra iden­ti­tat, a la nos­tra dig­ni­tat. En con­tra del que avui rep­re­senta l’Estat Espanyol. Del que ells inten­cionada­ment han volgut representar.

Ara hem can­viat, i això ens apropa a la vic­tòria, i és que ja no som els del no, ara som els del sí, som el movi­ment il·lusionador, els qui ho can­viarem tot, els con­struc­tors d’un futur mil­lor. Els que ens man­i­festem en posi­tiu, sense queixar-​nos, sinó per avisar a tot el món que som impa­ra­bles, que arrib­arem fins al final.

Ja no som els qui con­tínu­a­ment demanem per­mís per exi­s­tir. No som els qui demanem drets. Ara sabem que exis­tim i que pel sim­ple fet d’existir tenim drets i és el nos­tre deure exercir-​los. Ara som els qui hem madu­rat i volem fer el pas, els que ens inde­pen­den­titzem com per llei de vida tothom acaba fent. Som aque­lls que no anem en con­tra de ningú, sim­ple­ment a favor nostre.

Que­den només 6 mesos. Som la gen­eració del sí! Aque­lls a qui sem­pre se’ns ha dit que això era impos­si­ble, aque­lls que mai no ens hem cregut que això fos utòpic, aque­lls que ho hem fet pos­si­ble. Som els qui hem deixat els mal rotl­los, i és que no hem vingut a aquest món a protes­tar, sinó a guan­yar! A vèncer, a escriure les pàgines més mer­av­el­loses de la nos­tra història col·lectiva. Ja no volem recor­dar ni com­mem­o­rar més der­rotes ni més fra­cas­sos, ara volem cel­e­brar les vic­tòries, conc­re­ta­ment, la vic­tòria de les vic­tòries, la llibertat.

Bon diven­dres a tothom i som­riem, que amb el som­ri­ure els som­nis es fan real­i­tat. Avui és un bon dia per intentar-​ho!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada