dilluns, 26 d’agost del 2013

El Govern espanyol insisteix en limitar l’acció exterior de Catalunya

L’Executiu de Mariano Rajoy podrà vetar els acords internacionals que subscriuen les comunitats

El Govern espanyol podrà vetar els acords internacionals de les autonomies. D’aquesta manera, l’Executiu de Mariano Rajoy insisteix en limitar l’acció exterior de les comunitats, en una acció que perjudica especialment Catalunya, ja que ha sigut el segon territori de l’Estat espanyol més prolífic en la signatura d’acords internacionals, darrera d’Andalusia i per sobre de Galícia.

Segons publica avui el diari ‘El País’, l’avantprojecte de Llei de Tractats, que encara està pendent de remissió a les Corts, preveu que el Govern espanyol tingui la darrera paraula abans que una comunitat autònoma pugui signar un acord d’aquestes característiques.

La Llei reconeix el dret de les autonomies a celebrar, en l’àmbit de les seves competències, acords internacionals no normatius i acords internacionals administratius, en execució o concreció de tractats internacionals. Però deixa molt clar que l’Estat és l’únic subjecte de dret internacional amb capacitat jurídica per celebrar tractats amb altres Estats i organitzacions internacionals.

Per assegurar que això és compleix, la Llei estableix un control previ, segons el qual tots els projectes d'acords internacionals administratius hauran de ser remesos abans de la seva signatura als ministeris d'Afers exteriors i d'Administracions Públiques i Hisenda. En 10 dies, el primer els sotmetrà a l'Assessoria Jurídica Internacional, perquè dictamini si els projectes haurien de formalitzar-se com a tractat internacional (i excedeixen, per tant, les competències de la comunitat autònoma) o se cenyeixen al previst per als acords administratius (que desenvolupen i concreten les previsions d'un tractat), mentre que el segon informarà sobre l'existència de dotació pressupostària per atendre els compromisos derivats dels mateixos.

Si hi ha discrepància, el president de l’autonomia afectada o el ministeri d’Exteriors podran demanar un dictamen al Consell d’Estat, però l’última paraula serà la del Consell de Ministres. I el mateix procediment se seguirà en el cas d’acords internacionals no normatius, tot i que en aquest cas enviar-ho prèviament a Exteriors no serà obligatori, tot i que sí a Hisenda.

L'avantprojecte també assenyala que en aquests acords internacionals subscrits per lesautonomies “s'inclourà, en tot cas, la referència a Espanya juntament amb l'esment de l'òrgan, organisme o ens que els celebri”.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada