dijous, 18 de juny del 2015

Èric Bertran: «Som un gran país i aconseguirem la independència si toquem de peus a terra»

No m’agraden els dis­cur­sos der­ro­tistes i penso que no ens porten enl­loc. Tam­poc crec que estiguin jus­ti­fi­cats perquè som un gran país, només que podríem ser un país encara mil­lor. N’estic ple­na­ment con­vençut i penso que aque­sta ha de ser la base del dis­curs guanyador de cara al 27 de setembre.
No som el país on res no fun­ciona. Som el país on mal­grat les difi­cul­tats con­tin­uem tenint un sis­tema san­i­tari enve­jable que fa que gent d’altres paï­sos europeus i comu­ni­tats d’Espanya vul­guin venir aquí a operar-se. Som un país que ofer­eix san­i­tat uni­ver­sal a tothom i no excloem a ningú que neces­sita aten­ció mèdica per raó d’origen com si passa a Espanya. Som un país on grans cien­tífics i inves­ti­gadors ens han sit­uat al cap­da­vant en la recerca de vac­unes con­tra el càncer, el VIH, la hepati­tis C o la tuber­cu­lo­sis. Podríem ser mil­lor, molt mil­lor evi­dent­ment, per això volem la inde­pendèn­cia perquè Espanya no se’ns quedi una part tant impor­tant, com fa ara, dels nos­tres recur­sos i poguem reduir les llistes d’espera i con­tin­uar avançant.

Som un país amb difi­cul­tats molt serioses per moltes famílies. L’actual Gov­ern hagut d’augmentar molt les beques men­jador, les ajudes socials per la gent a qui se li ha aca­bat l’atur sense tro­bar feina, el parc d’habitatges públics i ho ha fet amb gust. També som el país on hem inten­tat que les grans com­pa­nyies de sub­min­is­tra­ments bàsics (llum, aigua i gas) no puguin tal­lar el sub­min­is­tra­ment a les famílies que no poden pagar i tot i que l’Estat ens ho ha pro­hibit ho hem acon­se­guit en con­sens i mà esquerra. Som el país que ha creat un impost sobre els dipòsits ban­caris i l’Estat espanyol ens ho ha pro­hibit. Som un país que ha aprovat la dació en paga­ment de les hipote­ques amb els bancs i l’Estat Espanyol ens ho ha pro­hibit. Som un país amb un gran Gov­ern, amb una gran soci­etat civil capaç de fer grans coses tot i els entre­bancs de l’Estat Espanyol. Som un gran país i encara podríem ser mil­lors amb la independència.

País de refer­èn­cia al món, conegut, respec­tat i admi­rat mundial­ment, un país on tothom vol venir de vacances i a tre­bal­lar, a instal·lar emp­re­ses no envà som el ter­ri­tori amb més inver­sió del sud d’Europa i lider en tur­isme a l’Estat. Un país cap­da­van­ter en exportació i en la defensa dels drets humans arreu del món. Som un país on fem ban­dera de la diver­si­tat, on con­vivim sense massa prob­lema per­sones de pro­cedèn­cies i reli­gions diverses. I con­vivim sense massa prob­lemes tot i que l’Estat Espanyol ens hagi retal­lat totes les ajudes en acol­l­ida. Som un gran país i podríem ser mil­lors per això volem la independència.

I per acon­seguir la inde­pendèn­cia i con­struir un nou país cal que siguem crítics i exi­gents amb nos­altres mateixos evi­dent­ment. Però no mesells ni autode­struc­tius. Descon­fiem d’aquells que ens diuen que som un desas­tre, que tot ho hem fet mala­ment, que mai no estan con­tents. Som un gran país i acon­seguirem la inde­pendèn­cia si toquem de peus a terra, si tenim con­fi­ança amb nos­altres mateixos amb el que hem fet, amb el que hem inten­tat i amb el que podrem fer. I hem de tenir clar que només podem con­fiar en la con­struc­ció del nou país en aque­lls en qui con­fien amb el país i amb els seus set mil­ions i mig d’habitants. Descon­fiem de qui no hi con­fia, ens sep­ara i s’autoflagela con­stant­ment. I és que els qui reivin­diquen con­stant­ment que si es pot, són aque­lls que encara no saben que es pot. Els qui ja ho sabem no ho reivin­diquem i anem per feina en la con­struc­ció del nou país que sem­pre hem somiat, pel qual sem­pre hem tre­bal­lat i en el qual viu­ran els nos­tres fills.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada