dimecres, 29 de maig del 2013

Presentació de 'Signa un "Vot" per la Independència'

El passat 22 de maig es va presentar al CIEMEN la iniciativa Signa un vot per la independència que forma part de la campanya Eines per a l'Estat, que també engloba una segona inicativa: From Catalonia to the world. La primera està enfocada a l'àmbit del Principat, mentre que la segona -que es posarà en marxa al setembre- comporta la internacionalització del conflicte entre Catalunya i Espanya.

Si no vau tenir l’oportunitat de veure la roda de premsa informativa, aquí us l’oferim en vídeo. També podreu veure el moment que la presidenta de l’ANC i les persones presents a l’acte firmen les primeres butlletes. Un moment, sens dubte, històric.
Signa un vot per a la independència de Catalunya és una campanya adreçada a incentivar els ciutadans de Catalunya que exerceixin el dret de petició

A continuació us ho expliquem:

Què és el dret de petició?
És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60)

Per a què serveix?
Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·lectivament, es pot adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general.
Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1r i 55è) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1r), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.Com s’exerceix?El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.

Em pot perjudicar?
L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari ja que els mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.

Per què exerceixo el dret de petició?
Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti as ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014

No és il·legal la declaració d’independència?
A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010).
Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble que es vol autodeterminar.

Com es tramita el dret de petició?
Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions el que haurà de donar tràmit a les peticions que es presentin i de notificar la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.

Quin és el paper de l’ANC?
L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de Catalunya.
La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació.
Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.

Quan puc votar?
A partir de l’1 i 2 de juny l’ANC encetarà la campanya de recollida de drets de petició a les zones del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Girona, la Selva i l’Empordà mitjançant les seves assemblees territorials. Està previst que el 15 de juny es pugui exercir aquest dret arreu de Catalunya.

Com sabré on hi ha una mesa disponible on anar a votar?
Les assemblees territorials faran servir les seves eines habituals de comunicació per fer públic quan obren el període per exercir el dret de petició i on estaran instal·lades les meses. Tanmateix, al web einesxestat.cat a l’apartat d’agenda, recollirà tots els punts on es podrà votar a partir que la informació estigui disponible. La informació també es farà circular mitjançant la pàgina de Facebook de Signa un vot (www.facebook.com/Signaunvot) i el seu compte de tuiter (@Signaunvot).

Com es vota?
Aquest és un procés que s’ha de fer, des d’un punt de vista, legal, amb cura extrema. Per tant, totes les persones que vulguin exercir el seu dret de petició només ho poden fer als punts habilitats a tal efecte. Les persones que vulguin votar hauran de presentar el seu DNI o passaport; signar amb bolígraf i tot seguit introduiran davant un apoderat o interventor de l’ANC la seva butlleta en una urna. El votant es quedarà amb un resguard que acreditarà que ja ha votat. Posteriorment s’aixecarà acta de les peticions recollides, es presentaran davant de notari i es dipositaran en un punt que, de moment, no es fa públic. Un sistema informàtic vetllarà perquè no hi hagi duplicitat en els vots i perquè totes les dades que constin siguin correctes. Aquest fitxer és estrictament confidencial i està protegit per la Llei de Protecció de Dades (LOPD).

Puc votar per internet?
No es pot votar per internet, ni enviar el vot per correu electrònic, ni delegar en una altra persona perquè entregui físicament el teu vot en els punts de recollida atès que cal l’acreditació personal mitjançant DNI o passaport. L’ANC no ha trobat un mecanisme legalment vàlid que permeti fer servir el vot per correu electrònic. Tampoc és vàlid el vot per correu postal.

Em puc descarregar la butlleta de la web?
La butlleta de la web és vàlida. Si l’omples a casa avançaràs feina (però deixa la data de firma en blanc i completa-la quan vagis físicament a exercir el dret de petició) i permetràs que més gent firmi en els punts de recollida, perquè tot el mecanisme serà més àgil. No la pots enviar per correu electrònic o postal. No té validesa.

Qui té dret a votar?
Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i també els estrangers empadronats a Catalunya.

A qui em puc adreçar?
A la territorial de Sagrada Família, mira al calendari les properes paradetes informatives que fem quasi cada cap de setmana i si no vine a trobar-nos al nou punt d'informació de la territorial que hem obert cada dijous de 7 a 8 del vespre al carrer València 410.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada